ด่านศุลกากรเชียงคาน
Chiang Khan Customs House
 

ข้าราชการด่านศุลกากรเชียงคาน

นางรัดใจ ลีละวงศ์
นายด่านศุลกากรเชียงคาน
นายสุรัตน์ เรืองประยูร
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร
นางสาวศรัยธร วัฒนพันธุ์
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร
นางสาวปานแก้ว เปี่ยมไทย
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1
นายฉัตรชัย รัตนาคณหุตานนท์
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2
นางสาวพีชญาดา ไชยภาษี
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและควบคุมทางศุลกากร
นางสาวศศิวิมล ภูมิโคกรักษ์
หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม
นายประสิทธิ์ มงคลแก้วเลิศ
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
นางสาวอรสา เบญจรุราวงศ์
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
นางสาวแพรวพรรณ บุญวงศ์
เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน
นางสาวทับทิม โสภา
เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน
นางปรียา กู้ภูเขียว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวรัตน กมลบูรณ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายสุรศักดิ์ มากเพ็งมี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางนงนุช วันวิเศษ
พนักงานประจำสำนักงาน
นางสาววารุณี ไชยพูล
นิติกร
นางสาวยุอภิสรา ปัถพี
ศุลการักษ์
นายจันดี เลิศวัฒนะศิริกุล
พนักงานขับรถยนต์
นางสาววราภรณ์ ศรีหนองกุง
เจ้าพนักงานศุลกากร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรเชียงคาน
45 หมู่ 2 ถ.ชายโขง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4282-1100
อีเมล์ : 73180000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเชียงคาน - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรเชียงคาน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ