ด่านศุลกากรเชียงคาน
Chiang Khan Customs House
 

ข้าราชการด่านศุลกากรเชียงคาน

นางรัดใจ ลีละวงศ์
นายด่านศุลกากรเชียงคาน
นายชวิช ลีวีระพันธุ์
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร
นางสาวปานแก้ว เปี่ยมไทย
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1
นายฉัตรชัย รัตนาคณหุตานนท์
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและควบคุมทางศุลกากร
นางสาวศศิวิมล ภูมิโคกรักษ์
หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม
นายอนุรักษ์ พงษ์สวัสดิ์
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
นายวิภูษิต ธัญสิริวงศ์
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
นางสาวปวันรัตน์ คูเปี่ยมรักษ์
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
นางสาวแพรวพรรณ บุญวงศ์
เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน
นายศุลก์พงศ์ มาลา
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
นายศราวุธ ธรรมรัตน์
เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน
นางสาวเขมิกา สิมหล้า
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวรัตน กมลบูรณ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวประทุมพร ภูจีวร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางนงนุช วันวิเศษ
พนักงานประจำสำนักงาน
นางสาววารุณี ไชยพูล
นิติกร
นางสาวยุอภิสรา ปัถพี
ศุลการักษ์
นายจันดี เลิศวัฒนะศิริกุล
พนักงานขับรถยนต์
นางสาววราภรณ์ ศรีหนองกุง
เจ้าพนักงานศุลกากร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรเชียงคาน
45 หมู่ 2 ถ.ชายโขง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4282-1100
อีเมล์ : 73180000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเชียงคาน - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรเชียงคาน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ