ด่านศุลกากรเชียงคาน
Chiang Khan Customs House
 

ภารกิจและความรับผิดชอบ

ภารกิจและความรับผิดชอบ
  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการงานด้านศุลกากรเกี่ยวกับการนำของเข้าและส่งของออก รวมทั้งการส่งออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้าและของที่มีทัณฑ์บน ทุกประเภท
  2. การจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจปล่อยสินค้าที่นำเข้า/ส่งออก สินค้าผ่านแดน (ที่ได้รับอนุมัติเป็นเฉพาะคราว)
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และอำนวยความสะดวกสำหรับการค้าและการท่องเที่ยว
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรตามแนวชายแดนและในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  6. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเส้นทางการค้า

จุดที่ตั้งของด่านศุลกากรเชียงคาน มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นเขตแดน ?ฝั่งตรงข้ามคือเมืองสานะคาม(ลาวเรียกว่าซะนะคาม) แขวงเวียงจันทน์และทางตอนเหนือของสปป.ลาว ?มีศูนย์กลางทางการค้าอยู่ที่แขวงหลวงพระบาง การขนส่งสินค้าระหว่างเมืองสานะคาม แขวงเวียงจันทน์กับแขวงหลวงพระบาง รวมทั้งแขวงอื่นที่อยู่ตอนเหนือของ สปป.ลาว ?สามารถใช้ได้ทั้ง ทางน้ำและทางบก ? สำหรับการคมนาคมทางน้ำถือว่ามีบทบาทสำคัญเป็นเส้นทางหลักทั้งในการขนส่งสินค้าและการเดินทางของประชาชน ถึงแม้ว่าแม่น้ำโขงจะมีข้อจำกัดทางกายภาพมีเกาะแก่งจำนวนมาก และระดับน้ำลดลงมากในช่วงฤดูแล้ง แต่อย่างไรก็ตามการขนส่งสินค้าตามลำน้ำโขงยังคงใช้ประโยชน์ได้ทั้งปี ?โดยในช่วงเวลาระดับน้ำปกติสามารถขนส่งสินค้าโดยใช้เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ตั้งแต่ 100 ตัน ถึง 200 ตัน สำหรับเส้นทางคมนาคมทางบก มีทางหลวงหมายเลข 13 ซึ่งถือเป็นเส้นทางสำคัญของ สปป.ลาว ตอนเหนือมีจุดเริ่มต้นจากชายแดน สปป.ลาวที่ติดต่อกับมณฑลยูนานสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเส้นทางเชื่อมโยงมายังแขวงหลวงพระบาง แขวงเวียงจันทน์ ไปสู่นครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของ สปป.ลาว จากศักยภาพด้านการคมนาคมที่สะดวกทั้งทางบก และทางน้ำ สามารถเอื้ออำนวยต่อการค้าประเทศไทย-สปป.ลาว?

  • การนำเข้าและส่งออกทางด่านพรมแดนเชียงคาน ตรงข้ามกับเมืองสานะคาม แขวงเวียงจันทน์ จะใช้ทั้งเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่มาเทียบท่าที่ท่าเรือเชียงคาน ทำการขนถ่ายและบรรทุกสินค้า ที่สามารถล่องลงมาหรือขึ้นไปตอนเหนือของ สปป.ลาว ตามแม่น้ำโขงซึ่งมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าทางรถยนต์ และใช้เรือโดยสารขนาดเล็กขนส่งข้ามฟากระหว่างเมืองชะนะคามกับอำเภอเชียงคาน เพื่อนำเข้า-ส่งออกผู้โดยสารและสินค้า
  • การนำเข้าส่งออกของทางด่านพรมแดนบ้านคกไผ่ ตรงข้ามกับบ้านวัง เมืองหมื่น แขวงเวียงจันทน์ เป็นการขนส่งสินค้านำเข้า-ส่งออกโดยใช้แพขนานยนต์

สินค้าที่นำเข้า-ส่งออกที่สำคัญ

นำเข้า ส่งออก
1. ลูกเดือย 1. น้ำมันเบนซิน , น้ำมันดีเซล, น้ำมันเครื่อง
2. เมล็ดงาดิบ 2. ปูนซีเมนต์
3. แร่แบไรต์ 3. สินค้าอุปโภคบริโภค
4. ลูกต๋าว 4. เหล็กเส้น , เหล็กข้ออ้อย
5. มันสำปะหลัง 5. กระเบื้อง
มูลค่าทางการค้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มูลค่าการนำเข้า 378,929,394.54 บาท
มูลค่าการส่งออก 391,888,598.42 บาท
ดุลการค้า 12,959,203.88 บาท
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 22 เมษายน 2559 08:55:42

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเชียงคาน - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรเชียงคาน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ