ด่านศุลกากรเชียงคาน
Chiang Khan Customs House
 

ทำเนียบนายด่านศุลกากรเชียงคาน

ลำดับชื่อ-สกุลระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1ร.ต.ศิริวัฒน์ สุทัศน์ ณ อยุธยา2500-2501
2ร.ท.ชื้น ดวงหิรัญ2501-2503
3นายจวน อินทรพิทักษ์ 2503-2509
4ร.อ.แสวง นาควัชระ2508-2509
5นายศิริ คัมภิรานนท์2509-2510
6ส.ท.เฉลิม ศรีบุหงา2510-2514
7นายก้าน สืบศิริกุล2517-2520
8นายทวี ยลพัฒน์2520-2522
9นายประกอบ ตันติยาพงศ์ 2522-2523
10นายฤทัย สังขะวัฒนะ2523-2526
11ส.ต.ต.สมชาย สักคุณา2527-2530
12นายอนุสรณ์ ศรีมาลา2530-2531
13นายสว่าง สิทธิกุล2531-2532
14นายสถิตย์ หร่ำกิ่ง2532-2533
15นายพรเทพ ศรีสิทธิโชค2533-2534
16นายวนวัฒน์ ทัศนเสถียร2534-2536
17นายทวีวัฒน์ เมฆธวัชชัยกุล2536-2536
18นายโชติพงศ์ ดิษเจริญ2536-2537
19นายเอนก อิ่มจินดา (รษก.นายด่านม.ค.2537-ก.พ.2538
20นายชัชวาลย์ พิทักษ์จำนงค์2539-2541
21นายสมศักดิ์ จิรปัญญาวงศ์2541-2542
22นายธวัช เพ่งพินิจ2542-2543
23นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน 2543-2544
24นายชนิด ศุทธยาลัย (รษก.นายด่าน)มิ.ย.2544-ม.ค.2545
25นายสมชาย เกิดแก้ว2545-2546
26นายสมชัย ธีระดำรงศักดิ์ 2546-ธ.ค.2546
27นายพิศิษฐ์ กังสภัทรกุล2546-2548
28นายธวัช เพ่งพินิจ2548-2549
29นายณัฐวุฒิ สระฏัน2549-2550
30นายศิวกฤษฏิ์ เจนวิพิชย์2550-2551
31นายภิสัก จารุดิลก2551-2556
32นายสมนึก ชาตะศิริกุล (รษก.นายด่าน)ต.ค.2556-ก.พ.2557
33

34

35
นางสาวมัณฑนา บุณยากร

นางหัทยา ทิพยะวัฒน์

นางรัดใจ  ลีละวงศ์
2557-2559

2559-2563

2563-ปัจจุบัน
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 17 ธันวาคม 2563 09:42:04

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเชียงคาน - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรเชียงคาน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ